مشكلات اجتماعي خانواده هاي مراقبت كننده از سالمند ناتوان

جمعه, 07 مهر 1396 تعداد بازدید : 220

یكي از چالش هاي مهم در جوامع امروز افزايش جمعيت سالمند و در نتيجه آن افزايش ناتواني است. به همين دليل مراقبت از اين قشر نيز يك امر مهم در سيستم هاي بهداشتي مي باشد. بيشتر مسووليت مراقبت از سالمند بر عهده اعضاي خانواده مي باشد. اين خانواده ها براي برآوردن نيازهاي عضو سالمند با مشكلات عديده اي مواجه مي باشند

پس از تجزيه و تحليل داده ها نتايج حاصله از اين پژوهش نشان داد كه ميانگين سن سالمندان بيمار 77 سال بود كه اكثرا به علت بيماري هاي قلبي- عروقي به بيمارستان مراجعه كرده بودند. همچنين ميانگين امتياز استقلال سالمندان در انجام فعاليت هاي روزانه 46 بود. يعني سالمندان بيمار در اين پژوهش در انجام فعاليت هاي روزانه زندگي، وابستگي نسبي داشتند. به طور كلي زنان روزانه بيشترين كمك جسماني، عاطفي، اجتماعي را به سالمندان ارايه مي دهند. اكثر خانواده ها، مشكلات در ارتباطات خارجي را در حد متوسط تا زياد، مشكلات در گذراندن اوقات فراغت را در حد متوسط تا زياد و مشكلات اقتصادي را نيز در حد متوسط تا زياد بيان كرده و تنها درصد كمي از آنها داراي مشكلات در حد كم بوده اند. در مورد مشكلات اشتغال به كار، يافته ها نشان داد كه كليه زنان مشكلاتشان را در حد زياد تا متوسط و اكثر مردان مشكلاتشان را در حد متوسط تا كم بيان كرده اند. نتايج پژوهش نشان داد كه بطور كلي مشكلات اجتماعي زنان بيش از مردان مي باشد. همچنين با افزايش سن سالمند، افزايش وابستگي سالمند در انجام فعاليت هاي روزانه، افزايش اختلال ذهني سالمند و افزايش مدت زمان كمك جسماني با سالمند، مشكلات اجتماعي خانواده هاي داراي سالمند بيمار افزايش خواهد يافت