آيا ارزيابي مختصر تغذيه اي، شاخص پيش آگهي خوبي براي فعاليت روزانه سالمندان است؟

جمعه, 07 مهر 1396 تعداد بازدید : 205

هدف: اهداف مطالعه حاضر، ارزيابي ارتباط بين ارزيابي مختصر تغذيه با فعاليت روزانه برای پش آگهی عملرد خوب کی و همچنين بررسي ارزيابي مختصر تغذيه به عنوان ابزاری برای فعاليت روزانه در سالمندان سان خانه سالمندان بود.

شيوع سوء تغذيه در سالمندان ساکن خانه هاي سالمندان در مقايسه با سالمنداني با زندگي آزاد بالاست. ارزيابي مختصر وضعيت تغذيه MNA، ابزاري سريع و از لحاظ کاربردي آسان است که به منظور ارزيابي خطر سوء تغذيه در سالمندان طراحي شد ه و قادر به شناسايي افرادي است که از مداخله زود هنگام فايده مي برند. MNA  يکي از اجزاء  معمول ارزيابي جامع سالمندان است. همچنين اين ابزار در مطالعات متعددي اعتبار سنجي شده است