مراقبت از سالمند

ﺳﻪشنبه, 12 بهمن 1395 تعداد بازدید : 235

بیشتر کشورهای در حال توسعه در سراسر دنیا متوجه اثرات اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی گدار جمعیتی که تحت عنوان "پیر شدن جمعیت" شناخته می شود ، شده اند. افزایش سریع تعداد سالمندان این مسئله را برجسته کرده و لازم است راه حل های مناسبی اندیشیده شود.مراقبت های بهداش  ازافراد سالمند هنوز در بسیاری از کشور ها به عنوان یک مسوولیت ملی در سیستم مراقبت های بهداشتی مورد توجه قرار نمی گیرد.در حقیقت،نیاز های بهداشتیسالمندان مانند سایر افراد بالغ در نظر گرفته می شود.نیاز های ویژه وسالمندان آسیب پذیر به ندرت به وسیله کارکنان بهداشتی درسطوح محلی مورد توجه قرار می گیرند.